Bảng Duyên Phận tướng

Bảng Duyên Phận Tam Quốc Tranh Phong

BQT xin gửi thông tin về duyên phận 1 số tướng cơ bản của game, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây

 

 

     STT                Tướng                     Duyên phận          
1 Lữ Bố Điêu Thuyền
2 Đổng Trác Điêu Thuyền
3 Chu Du Tôn Quyền
4 Mã Siêu Hứa Chử
5 Lưu Bị Tôn Quyền
6 Tào Tháo Quan Vũ
7 Hoàng Trung Trương Phi
8 Chu Thái Chu Du
9 Điêu Thuyền Lữ Bố
10 Lữ Bố Điêu Thuyền
11 Tư Mã Ý Tào Phi
12 Khương Duy Ngụy Diên
13 Quan Vũ Lưu Bị
14 Vu Cấm Tào Phi
15 Hạ Hầu Đôn Tào Tháo
16 Thái Sử Từ Hoàng Cái
17 Hứa Chử Điển Vi
18 Trương Phi Hoàng Trung
19 Tôn Quyền Lưu Bị
20 Tào Phi Tào Tháo
21 Tôn Kiên Tôn Quyền
22 Tả Từ Trương Giác
23 Ngụy Diên Lưu Bị
24 Lữ Linh Khởi Lữ Bố
25 Tinh Thái Trương Phi
26 Đại Kiều Tiểu Kiều
27 Tiểu Kiều Đại Kiều
28 Sái Văn Cơ Tôn Thượng Hương
29 Trương Giác Tả Từ
30 Mã Lương Quan Vũ
31 Điển Vi Hứa Chử
32 Hoàng Cái Thái Sử Từ

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết