Bảng Ma Hóa tướng

Bảng Ma Hóa Tam Quốc Tranh Phong

 

Các game thủ Tam Quốc Tranh Phong đã không còn xa lạ với ma hóa tướng.

BQT cung cấp thêm về ma hóa của 1 số tướng trong game, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây.

 

STT Hero Ma hóa
1 Lữ Bố Đổng trác
2 Đổng trác Lữ bố
3 Chu Du Mã Siêu
4 Mã Siêu Chu Du
5 Lưu Bị Tào Tháo
6 Tào Tháo Lưu Bị
7 Hoàng Trung Chu Thái
8 Chu Thái Hoàng Trung
9 Điêu Thuyền Tôn Thượng Hương
10 Tôn Thượng Hương Điêu Thuyền
11 Tư Mã Ý Khương Duy
12 Khương Duy Tư Mã Ý
13 Quan Vũ Vu Cấm
14 Vu Cấm Quan Vũ
15 Hạ Hầu Đôn Thái Sử Từ
16 Thái Sử Từ Hạ Hầu Đôn
17 Hứa Chử Trương Phi
18 Trương Phi Hứa Chử
19 Tôn Quyền Tào Phi
20 Tào Phi Tôn Quyền
21 Tôn Kiên Tả Từ
22 Tả Từ Tôn Kiên
23 Ngụy Diên Lã Linh Khởi
24 Lữ Linh Khởi Ngụy Diên
25 Tinh Thái Đại Kiều
26 Đại Kiều Tinh Thái
27 Tiểu Kiều Sái Văn Cơ
28 Sái Văn Cơ Tiểu Kiều
29 Trương Giác Mã Lương
30 Mã Lương Trương Giác
31 Điển Vi Hoàng Cái
32 Hoàng Cái Điển Vi

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết